top of page

Vedtægter for FSSD

§ 1

Foreningens navn:

Fagligt Selskab for Sterilcentraler i Danmark (FSSD)

§ 2

Foreningen formål er:

At arbejde med at højne faglighed, kundskab, udvikling og relationer af medlemmer indenfor

genbehandlingsområdet.

§ 3

Som medlemmer optages alle personer med faglige relationer/snitflader til genbehandlingsområdet

3a

Bestyrelsen godkender optagelsen af hvert medlem.

3b

Hvis et medlem fratræder sin stilling, kan medlemskab opretholdes i den resterende del af

kontingentperioden.

3c

Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel til formanden eller kasserer.

3d

Hvis et medlem ikke efter 1. rykker betaler foreningens skyldigt beløb, betragtes dette som en

udmeldelse.

3e

Såfremt et medlem, i forhold til foreningen, er i betalingsrestance, kan medlemmet ikke deltage i

foreningens arrangementer til medlemspris.

§ 4

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling én

gang årligt inden 1. december. Indkaldelse til generalforsamling sker med 8 ugers varsel ved

annoncering på foreningens hjemmeside. Dagsorden offentliggøres på hjemmesiden.

4a

Denne dagsorden kan indeholde følgende:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Beretning fra udvalg under foreningen

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter for det følgende år.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor

7. Eventuelt

4b

Sager, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal stiles til foreningens formand senest 3 uger før

mødet. Endelig dagsorden skal være de stemmeberettigede i hænde senest to uger før mødet.

Kun sager, der er opført på dagsordenen, kan bringes til afstemning. Til vedtagelse af forslag til

ændringer i loven jf. 4d og andre sager, kræves en majoritet med flertal af de afgivne stemmer.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt med det antal af medlemmer, der har givet møde.

Skriftlig fuldmagt er gyldig. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen

eller to af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker, at den skal foregå skriftlig.

4c

Bestyrelsen eller 1/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer kan forlange, at forslag

behandles på et nyt møde inden vedtagelsen.

Forslag, som klart strider mod eller falder udenfor foreningens formål, kan bestyrelsen nægte at

forelægge på generalforsamlingen. Når 1/3 af de fremmødte stemmeberettigede ønsker det, kan

generalforsamlingen tage stilling til, hvorvidt sagen skal behandles

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst to af

bestyrelsens medlemmer eller 1/3 navngivne ordinære medlemmer af foreningen kræver det.

Med hensyn til indkaldelse og dagsorden finder reglerne for den ordinære generalforsamling

anvendelse. Dog kan ekstraordinær generalforsamling indkaldes med to ugers varsel.

4d

Forslag til ændringer i foreningens love skal meddeles i dagsorden, jf. 4a og 4b, som skal være

medlemmerne i hænde forinden mødet. Ændringer skal, for at være gyldige, godkendes med et

flertal af de afgivne stemmer på én generalforsamling.

§ 5

5a

Medlemmer vælger ledelse og seks bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen deltager på lig fod, i bestyrelsens møder og arbejde. Der er forventning om aktiv deltagelse i bestyrelsens opgaver, programplanlægning og medvirke til faglig udvikling. Bestyrelsen ønsker at være initiativtagere til relevante og aktuelle fora med henblik på at udvikle genbehandlingsområdet.

 

Bestyrelsen konstituerer sig fra år til år af den siddende bestyrelse på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer, sekretær og web-redaktør. Formanden konstitueres for en to-årig periode. Hvert år vælges to bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen.

5aI

Tegningsretten

Foreningen tegnes af formand og kasserer. Kasserer har lov, at på egen hånd tegne udgående beløb

på maksimalt 15.000 kr. På udgående beløb på mere end 15.000 kr. kræves underskrift fra både

formand og kasserer.

5aII

Bestyrelsen vælger én ekstern revisor for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Revisoren skal

være godkendt som registreret eller statsautoriseret revisor.

5b

Formand og bestyrelses medlemmer kan sidde i bestyrelsen uden tidsbegrænsning.

5c

De til enhver tid siddende på bestyrelsesposter, forpligtes til at følge med i tiltag med relevans for

foreningens interesseområder. Sikre faglige udvikling og forskning gennem deltagelse i

kurser/konferencer og faglige møder på nationalt og internationalt niveau.

5d

Den eksterne aktivitet beskrevet i § 5c finansieres af foreningens kursuskonto.

5e

Der overføres årligt et beløb til foreningens kursuskonto. Beløbets størrelse afgøres af den siddende

bestyrelse.

5f

Medlemmerne kan på opfordring få tilsendt foreningens medlemsliste. Henvendelse rettes til

kassereren.

§ 6

Foreningen har en hjemmeside www.fssd.dk. Hjemmesiden skal som minimum indeholde

vedtægter, navne på bestyrelsens medlemmer, deres arbejdssted samt foreningens mail-adresse,

kriterier for medlemskab, orientering om forenings arbejde. Web redaktør af hjemmesiden udpeges

blandt bestyrelsen. Hjemmesiden revideres løbende af webredaktøren i samråd med bestyrelsen.

§ 7

Foreningen kan opløses efter drøftelse på en generalforsamling med efterfølgende urafstemning,

hvor mindst 2/3 af medlemmerne har givet sit samtykke hertil. I tilfælde af opløsning skal

foreningens midler tildeles en eller flere af klubbens medlemmer til anvendelse af en studietur iflg.

formålsparagraffen. Bestyrelsen udpeger den eller de personer blandt de indkomne ansøgninger.

Vedtaget: Revideret: Bilag:

d. 21.03.1987 d. 23.05.1987 d. 21.09.1991

d. 07.10.1989 d. 16.05.2011

d. 29.09.1990

d. 21.09.1991

d. 02.04.2000

d. 22.04.2001

d. 27.04.2003

d. 25.04.2004

d. 16.05.2011

d. 18.06.2019

d. 22.06.2022

bottom of page